top of page

CALL FOR PAPERS

Kongres Bliskiego Wschodu jest wydarzeniem naukowym organizowanym przez Uniwersytet Gdański wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nakierowanym na wymianę wiedzy i doświadczeń z badań i pobytów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.  

 

Do aktywnego udziału w Kongresie zapraszamy naukowców (reprezentujących przede wszystkim dyscypliny nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, historii, ekonomii, nauk o bezpieczeństwie, religioznawstwa, kulturoznawstwa), dyplomatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, których obszarem zainteresowań pozostaje Bliski Wschód.

 
Poza wymianą wiedzy i doświadczeń, celem Kongresu jest ożywiona dyskusja i rozpowszechnianie wyników badań, wyjaśnianie procesów i zjawisk zachodzących w regionie Bliskiego Wschodu, zwiększenie świadomości na temat regionu, a także generowanie rozwiązań i rekomendacji wielu palących problemów na Bliskim Wschodzie. 

Ważnym celem Kongresu jest również integracja środowisk naukowych i okołonaukowych zajmujących się problematyką Bliskiego Wschodu oraz wzmocnienie tożsamości osób, zajmujących tym obszarem. 

Wśród zagadnień, wokół których szczególnie będziemy się koncentrowali podczas Kongresu możemy wskazać na:


1. Rola i znaczenie mocarstw pozaregionalnych, zaangażowanych w procesy zachodzące na Bliskim Wschodzie (USA, ChRL, Rosja, UE i jej państwa członkowskie);
2. Rywalizacja mocarstw regionalnych i ich rola w kształtowaniu regionalnego ładu międzynarodowego (Iran, Izrael, Turcja, Arabia Saudyjska, Egipt);
3. Demograficzne, społeczne, kulturowe, ideologiczne i gospodarcze czynniki procesów
przemian modernizacyjnych w regionie Bliskiego Wschodu;
4. Rola czynnika religijno-wyznaniowego w regionalnych systemach społeczno-politycznych oraz w procesach międzynarodowych – fundamentalizm religijny i jego znaczenie, salafizm, dżihadyzm;
5. Sprzeczności, antagonizmy, konflikty w regionie Bliskiego Wschodu (Syria, Irak, Jemen, Libia etc.);
6. Bliskowschodnie reżimy polityczne (autorytaryzmy, demokratyzacja, rola społeczeństwa obywatelskiego);
7. Bliskowschodnie mechanizmy i instytucje zapewniania bezpieczeństwa (Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki);
8. Integracja i dezintegracja w wymiarze ekonomicznych w regionie Bliskiego Wschodu (Rada Współpracy Zatoki, OPEC);
9. Globalne konsekwencje regionalnych procesów (zagrożenia terrorystyczne, ekspansja dżihadyzmu w Afryce i w Azji);
10.Bliski Wschód jako regionalny system międzynarodowy – wyznaczniki, cechy, granice. 

Propozycje abstraktów w ramach powyższych zagadnień należy nadsyłać do 15 grudnia 2023 roku przy pomocy formularza znajdującego się tutaj oraz poniżej:

bottom of page